Integritetspolicy

Giltig från och med april 2017

Allergans integritetspolicy för Sverige

Allergan plc och dess internationella dotterbolag (nedan kallat ”Allergan”) samlar in personuppgifter i syfte att leverera tjänster åt dig och kommunicera med dig. I denna integritetspolicy anges hur Allergan samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter, och här finns även svar på specifika frågor som du kanske har rörande integritet och säkerhet.

Den här integritetspolicyn gäller för driften av våra svenska webbplatser och andra tillämpningar (däribland mobila tillämpningar) som har direktlänkar till policyn. Allergans internationella dotterbolag utanför Sverige kan ha kompletterande integritetspolicyer som är särskilt anpassade till lagstiftningen i dessa länder. Dessa integritetspolicyer visas när man klickar på motsvarande rubrik i sidfoten på våra samarbetspartners webbplatser eller mobila tillämpningar.

1. EU-US Privacy Shield och Swiss-US Safe Harbor

Allergan och dess dotterbolag i USA kan ta emot personuppgifter från personer som befinner sig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller Schweiz. Allergan och dess dotterbolag följer de så kallade Privacy Shield-principerna för skydd av personuppgifter som gäller mellan USA och Europeiska unionen, enligt vad som anges av Förenta staternas handelsdepartement, med avseende på insamling, användning och lagring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Dessutom kan Allergan och dess dotterbolag i USA ta emot personuppgifter från Schweiz. Allergan och dess dotterbolag följer avtalet Swiss-US Safe Harbor med avseende på insamling, användning och lagring personuppgifter från Schweiz.

Om du vill veta mer om Allergans Privacy Shield- och Swiss Safe Harbor-åtaganden kan du klicka på följande länk som tar dig till Allergans officiella Privacy Shield- och Swiss Safe Harbor-meddelande: allergan.com/privacy.

2. Typer av personuppgifter som Allergan kan samla in.

I denna integritetspolicy anges vilka rutiner vi tillämpar avseende personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera, söka upp eller ta kontakt med dig. Detta inbegriper även annan information som kan ha anknytning till sådana personuppgifter. Exempel på olika typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter, som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer
 • Uppgifter om kundrelationen, däribland uppgifter om produkter, behandlingar och hälsotillstånd som du har visat intresse för
 • Transaktionsdata, däribland uppgifter om inköp, förfrågningar och information om hur du använder Allergans webbplatser och mobila tillämpningar
 • Ekonomiska kontouppgifter, exempelvis kreditkortsnummer eller personnummer
 • Geopositioneringsdata, som kan överföras till oss via din smarta mobiltelefon eller andra positionslokaliserande enheter, och/eller
 • Uppgifter om en arbetssökande, exempelvis kontaktuppgifter, CV, arbetslivserfarenhet, utbildning, olika utdrag, körkortsuppgifter, personnummer och uppgifter om referenser

Allergan omfattas av lagar, förordningar samt bestämmelser i vissa branschorganisationers uppförandekoder, som anger att Allergan ska spåra, rapportera och lämna ut information om betalningar och/eller andra överföringar av värdetillgångar till legitimerad vårdpersonal och/eller vårdorganisationer. Dessa rapporterings- och informationsutlämningsskyldigheter omfattar, men är inte begränsade till,avgifter och arvoden, sponsringar, utbildningsbidrag, donationer, representation, ersättning för resor och utgifter och annat. Förutom belopp som betalas, omfattar de uppgifter som Allergan är skyldigt att rapportera och lämna ut fullständigt namn och adress till den enskilda vårdgivare och/eller vårdorganisation som betalningen har gjorts till (”rapporteringsbara uppgifter”). Utlämningen av rapporteringsbara data sker via offentligt tillgängliga webbplatser, däribland Allergans webbplats, i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga lagar, föreskrifter eller olika branschorganisationers uppförandekoder. Genom att bereda dig åtkomst till Allergans webbplats och/eller mata in rapporteringsbara uppgifter på webbplatsen direkt är du införstådd med och samtycker till att Allergan kan vara skyldigt att samla in och behandla de rapporteringsbara uppgifterna.

3. Allergans insamling av personuppgifter

I de flesta fall samlar Allergan in personuppgifter direkt från dig. Vi kommer att be om dina personuppgifter när du interagerar med oss, exempelvis genom att registrera ett konto på våra webbplatser, använda förekommande interaktiva funktioner eller tillämpningar, registrera dig för att motta ett nyhetsbrev eller en rabatt, göra ett direktköp eller skicka in en platsansökan. Vi kan samla in kompletterande uppgifter från utomstående dataleverantörer som förbättrar våra register eller från sociala mediawebbplatser som Facebook, om du gillar våra sidor eller går med i våra webbgemenskaper.

Om du interagerar med oss online använder vi cookies och andra tekniska verktyg för att samla in uppgifter om din dator och din användning av vår webbplats och våra tillämpningar. Om du använder en mobiltillämpning som Allergan har utvecklat informeras du i tillämpningen om de uppgifter som samlas in och den information som eventuellt överförs till Allergan. Vi behandlar dessa data som personuppgifter enbart när de, eller andra data som har anknytning till dem, kan användas för att identifiera dig. Mer information om cookies och andra tekniska lösningar finns i avsnittet om cookies och andra tekniker för datainsamling nedan.

4. Hur och när använder Allergan personuppgifter?

Allergan kan använda dina personuppgifter för verksamhetsrelaterade ändamål, exempelvis i syfte att

 • svara på dina förfrågningar om information, produkter, tjänster, däribland för hantering av dina onlinekonton hos oss, samt för att tillhandahålla garantitjänster för vissa produkter
 • förse dig med allmän hälsoinformation (exempelvis information om vissa hälsotillstånd) samt information om våra produkter och tjänster
 • skicka marknadsföringskommunikation och erbjudanden om produkter och tjänster
 • administrera kampanjprogram, som tävlingar, belönings- och rabattprogram
 • bedöma om du är berättigad till vissa produkter, tjänster eller program (exempelvis patientsparprogram)
 • utveckla vår affärsrelation till dig, om du har en affärsrelation eller en yrkesmässig relation till Allergan
 • behandla din arbetsansökan, om du ansöker om en tjänst via vårt karriärcentrum
 • arbeta med forskning och utveckling inom företaget, samt
 • anonymisera data så att de inte längre är personuppgifter
 • förbättra produktsäkerheten, exempelvis inrapportering av biverkningar eller för att kommunicera produktsäkerhetsinformationen till dig, och/eller
 • hantera övriga allmänna affärsändamål, exempelvis behandling av betalningar och hantering av ekonomiska konton, produktutveckling, avtalshantering, webbplatsadministration, avtalsuppfyllelse, analyser, bedrägeriförebyggande arbete, företagsstyrning, rapportering och juridisk efterlevnad.

5. Cookies och andra tekniker för datainsamling

När du besöker vår webbplats eller använder våra mobila tillämpningar kan vi samla in vissa data med automatiska metoder, med hjälp av tekniker som cookies, pixeltaggar, webbläsaranalysverktyg, serverloggar och webbfyrar.

Vi kan exempelvis placera cookies på din dator när du besöker vår webbplats. Cookies (”kakor”) är små textfiler som skickas till din dator eller annan enhet med internetuppkoppling från olika webbplatser, och som används för att ge en unik identifiering av din webbläsare eller för att spara data eller inställningar i webbläsaren. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera dig när du besöker vår webbplats på nytt. De gör det även möjligt för oss att erbjuda en individuellt utformad upplevelse samt att upptäcka vissa slag av bedrägerier.

JUVÉDERM använder cookies för att anpassa och förbättra din nätupplevelse i enlighet med de standarder för nätannonsering som har ställts upp av organisationen Network Advertising Initiative.

Vi samlar in många olika typer av data med hjälp av cookies och andra tekniker. Vi kan exempelvis samla in data om den enhet du använder för att bereda dig åtkomst till vår webbplats, operativsystemtyp, webbläsartyp, domän och andra systeminställningar, samt det språk som används i systemet och det land och den tidszon där enheten finns. I våra serverloggar registreras även IP-adressen till den enhet som du använder för att ansluta till internet. En IP-adress är en unik identifierare som används av olika enheter för identifiering och inbördes kommunikation på internet. Vi kan även samla in data om den webbplats som du besökte före besöket på Allergans webbplats, samt den webbplats som du besöker när du har lämnat vår webbplats.

I flertalet fall används de data som vi samlar in med hjälp av cookies och andra verktyg enbart på ett icke-identifierbart sätt, utan hänvisning till några personuppgifter. Vi använder exempelvis data som vi samlar in om alla webbplatsanvändare för att optimera våra webbplatser och för att skapa en förståelse för webbplatsens trafikmönster.

I en del fall knyter vi de data som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik till dina personuppgifter. Denna integritetspolicy styr det sätt på vilket vi använder dessa data när vi knyter dem till dina personuppgifter.

Allergan har avtal med utomstående annonsföretag om att placera ut annonser på den här webbplatsen och andra webbplatser, samt att använda spårnings- och rapporteringsfunktioner för webbplatsen och andra webbplatser. Dessa utomstående annonsföretag kan placera cookies på din dator när du besöker vår webbplats eller andra webbplatser, så att det blir möjligt att visa riktade annonser för dig. Dessa utomstående annonsföretag samlar inte in personuppgifter under den här processen, och vi lämnar inte ut några personuppgifter till dem som en del av processen. Denna integritetspolicy täcker dock inte in de insamlingsmetoder som används av dessa återförsäljare, eller användningen av den information som de samlar in. Fler upplysningar om annonser från utomstående part finns på organisationen Network Advertising Initiatives hemsida, som du hittar här: www.networkadvertising.org.

6. Spårningsskyddande signaler och liknande mekanismer

En del webbläsare kan överföra spårningsskyddande signaler till de webbplatser som webbläsaren kommunicerar med. De webbplatser som är länkade till den här integritetspolicyn svarar för närvarande inte på dessa spårningsskyddande signaler.

7. Åtkomst och korrigering

Allergan gör rimliga ansträngningar för att föra ett uppdaterat och korrekt register över personuppgifter, och vi respekterar din rätt att få åtkomst till och korrigera dina personuppgifter. Du kan uppdatera dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss via e-post: CS_Sweden_Medical@Allergan.com. Du kan även uppdatera dem direkt genom att logga in på ditt onlinekonto, om du har ett sådant. Du kan också skriva till oss på den adress som anges i avsnittet med kontaktuppgifter nedan. Om du skickar ett brev till oss ber vi dig uppge fullständigt namn, e-postadress samt utförliga upplysningar om den eller de ändringar du önskar göra.

8. Datasäkerhet

Allergan har infört ett datasäkerhetsprogram med administrativa, tekniska och fysiska kontroller som är utformade med avsikten att i rimlig omfattning skydda dina personuppgifter från olaglig användning och obehörigt utlämnande.

9. Utlämning till framtida ägare eller operatör

Om hela eller en del av Allergan säljs till eller går samman med en annan enhet kan de uppgifter som vi har lagrat om dig överföras till en utomstående part som en del av den här transaktionen. Vi strävar efter att säkerställa att inga personuppgifter som överförs kommer att användas eller delas på ett sätt som inte är förenligt med denna integritetspolicy utan ditt medgivande. I händelse av en försäljning eller ett samgående kommer din fortsatta användning av den här webbplatsen dock att innebära att du samtycker till att omfattas av den integritetspolicy samt andra tillämpliga villkor som framtida ägare eller operatör ställer upp.

10. Samtycke till behandling och Sverige och annorstädes

Allergans webbplats ägs och drivs av Allergan i Sverige, men de uppgifter som du tillhandahåller blir tillgängliga för våra dotterbolag, återförsäljare och leverantörer i andra länder. Om du besöker den här webbplatsen från ett annat land än Sverige, kommer din kommunikation med oss dessutom av förklarliga skäl att resultera i överföring av data över nationsgränser. Nivån av juridiskt skydd för personuppgifter skiljer sig åt mellan olika länder. Vi vidtar dock de säkerhetsåtgärder som beskrivs i denna integritetspolicy för att söka hålla dina uppgifter säkra. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att dina uppgifter samlas in, sparas och behandlas i Sverige och andra länder som vi kan överföra uppgifterna till inom ramen för vår affärsverksamhet.

11. Minderårigas integritet

Allergans webbplatser och tillämpningar är inte riktade till minderåriga, och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från någon som är under 18 år. Om du misstänker att ditt barn använder vår webbplats ber vi dig att kontakta oss på CS_Sweden_Medical@Allergan.com så att vi kan utreda detta och vid behov avlägsna olämpliga uppgifter.

12. Ändringar av integritetspolicyn

Vi använder enbart personuppgifter på det sätt som beskrivs i den integritetspolicy som gällde när uppgifterna samlades in från dig. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra villkoren i integritetspolicyn när som helst genom att lägga upp nya versioner på vår webbplats. Om vi gör väsentliga förändringar av integritetspolicyn kommer vi antingen att underrätta dig eller lägga upp ett väl synligt meddelande på vår webbplats. Om vi vid något tillfälle tar ett beslut om att använda personuppgifter på ett sätt som avviker från det som angavs vid tidpunkten för insamlandet, kan du välja mellan att tillåta eller förhindra ytterligare användning eller utlämnande av dina personuppgifter utöver vad som angavs i integritetspolicyn när dina uppgifter samlades in.

13. Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller kommentarer rörande våra integritetsrutiner, dina integritetsval eller integritetspolicyn. Du kan alltid kontakta oss via nätet på följande adress: CS_Sweden_Medical@Allergan.com. Du kan nå oss via vanlig post på adressen nedan. Om du skickar ett brev till oss ber vi dig uppge fullständigt namn, e-postadress samt information om sådan kommunikation som du inte önskar erhålla.

Allergan Norden AB
Att: Dataskyddsansvarig
Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
Giltig från och med april 2017