Villkor

Juvéderm®s webbplats tillhör Allergan Limited (‘Allergan’) och är endast avsedd för personer bosatta i Sverige. Plats Den information som tillhandahålls på denna webbplats erbjuds endast i informations- och utbildningssyfte och är inte avsedd att ersätta rådgivning från läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal. Läs noga dessa villkor innan du besöker eller använder denna webbplats. Om du väljer att besöka eller använda denna webbplats medger du samtidigt till att ha läst, förstått och samtycker till villkoren.

1. BRUK:

Du samtycker till att använda denna webbplats på ett sätt som överensstämmer med alla gällande lagar, regler och föreskrifter. Om du bryter mot eventuella restriktioner i dessa villkor samtycker du till att hålla Allergan skadeslös i samband med eventuella förluster, omkostnader eller skador, vilket omfattar rimliga juridiska kostnader som Allergan kan ådraga sig i samband med, eller på grund av, ett sådant brott.

2. UTEBLIVNA FÖRSÄLJNINGSERBJUDANDEN:

Den information som tillhandahålls på denna webbplats ska endast betraktas som generell rådgivning. Den ska inte betraktas som ett erbjudande till försäljning eller rekommendation av någon av de produkter eller tjänster som Allergan, eller Allergans dotterbolag och filialföretag, tillhandahåller.

3. UNDANTAG FRÅN GARANTIER:

Du samtycker till att vår webbplats tillhandahålls i befintligt skick. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag undantar Allergan, med avseende på sin webbplats, alla utfästelser om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, frihet från datavirus och icke-intrång på utomståendes rättigheter.

4. RISKER:

Alla risker relaterade till kvalitet, prestanda och användning är på ditt ansvar. All kommunikation, alla meddelanden och all annan information som inhämtas vid bruk av vår webbplats inhämtas av dig helt på egen risk och du bär själv det fulla ansvaret för eventuella förluster som du kan komma att erfara till följd av ditt bruk av denna webbplats. Allergan kontrollerar inte sanningshalten i läkarkonsulternas biografier eller deras angivna medicinska erfarenhet, och accepterar inte något ansvar för innehållet i dessa biografier eller de angivna uppgifterna om erfarenhet.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING:

Allergan ska inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt, särskild, oförutsedd eller resulterande förlust av vinst, inkomst, kontrakt eller goodwill på grund av tillgängligheten eller avbrott i tillgängligheten på vår webbplats eller på grund av strejk, datorfel, datavirus, förlust av data eller på något som helst annat sätt som grundar sig i användningen av denna webbplats. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag undantar Allergan allt ansvar för eventuella felaktigheter i, eller utelämnande av information, material eller funktioner som denna webbplats innehåller, samt allt ansvar för vårdslöshet. Ingenting i dessa villkor ska undanta vårt ansvar i samband med dödsfall eller personskador som uppstått på grund av vår vårdslöshet eller för bedrägliga framställningar som Allergan ansvarar för.

6. MEDICINSK INFORMATION:

Allergan erbjuder inte några medicinska tjänster eller rådgivning på denna webbplats och den information som tillhandahålls är inte avsedd att ersätta rådgivning av läkare. Om du vill ha eller har behov av sådana tjänster eller råd, eller om du skulle drabbas av eller lida av ett sjukdomstillstånd bör du kontakta läkare.

7. AVLÄGSNANDE AV MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN:

Även om Allergan inte övervakar eller redigerar material som läggs upp på vår webbplats förbehåller sig Allergan rätten att redigera eller vid behov avlägsna inlägg om det kommer till Allergans kännedom att stötande eller olämpliga inlägg har lagts upp på webbplatsen.

8. ÄREKRÄNKNING/UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG:

Det är förbjudet att sätta upp kränkande, nedsättande, profant, hotfullt, stötande eller olagligt material på denna webbplats och du får inte lägga upp information eller annat material som är upphovsrättsskyddat utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

9. DIN GARANTILICENS I SAMBAND MED UPPHOVSRÄTTEN:

När du publicerar material garanterar och utfäster du att du äger upphovsrätten till detta material, eller har inhämtat tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, och du ger dessutom Allergan och andra användare av vår webbplats den icke-exklusiva rätten att visa, kopiera, publicera, distribuera, sända, trycka och använda sådan information och annat material.

10. UPPHOVSRÄTT PÅ DENNA WEBBPLATS:

Upphovsrätten till material på denna webbplats ägs eller har licensierats till Allergan och är skyddat av upphovsrättslagarna i Sverige, internationella upphovsrättsavtal och andra gällande upphovsrätts- och immateriarättslagar. Du har rätt att ladda ned en kopia av materialet på denna webbplats på en dator för personligt och icke-kommersiellt bruk, men det är förbjudet att ta bort eventuella varumärken, upphovsrättsmeddelanden eller andra äganderättsmeddelanden. Med undantag av vad som uttryckligen anges ovan, ska inte något innehåll häri betraktas som en licens eller rätt under Allergans upphovsrätt.

11. VARUMÄRKEN:

Alla produktnamn, logotyper och tjänster som visas på denna webbplats märkta med ® eller ™, eller som skrivs med annan stil än den omgivande texten är varumärken som ägs eller har licensierats till Allergan eller våra dotterbolag; såvida det inte uttryckligen anges att det ägs av en annan enhet. Det är förbjudet för dig att använda dessa varumärken såvida tillstånd inte uttryckligen har givits i enlighet med dessa villkor, eller om särskilt tillstånd beviljats skriftligen av Allergan, eller i syfte att identifiera Allergans produkter eller tjänster. Det faktum att ett varumärke visas på vår webbplats som inte ägs av oss innebär inte att dess ägare har beviljat någon licens. Detta ska inte betraktas som ett avsiktligt varumärkesintrång och det ska heller inte tolkas som att ägaren av varumärket stöder Allergans produkter eller tjänster. Likaså utgör Allergans visning av varumärket inte en rekommendation eller ett godkännande av ägaren till varumärket, dess webbplats eller dess produkter och/eller tjänster.

12. TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS:

Dina personuppgifter kommer inte att utlämnas för utomstående, som till exempel direktreklamföretag, utan ditt tillstånd. Allergan uppfyller kraven i 1998 års dataskyddslag samt all annan tillämplig lagstiftning om dataskydd. Alla personuppgifter som frivilligt lämnats till Allergan på denna webbplats ska behandlas i enlighet med sekretessvillkoren. Läs sekretessvillkoren

13. HYPERTEXTLÄNKAR:

Hypertextlänkar ger dig möjlighet att besöka andra webbsidor på internet som inte ägs av Allergan. Det faktum att Allergan tillhandahåller dessa länkar innebär inte att Allergan på något sätt rekommenderar innehållet på dessa sidor och Allergan tar inte något ansvar för dylikt innehåll. Allergan tar inget ansvar för sådant material som har hyperlänkats till vår webbplats som kan upplevas som vilseledande, felaktigt, kränkande, hotfullt eller stötande eller som på annat sätt inte överensstämmer med de tillämpliga bestämmelser som är gällande vid en viss tidpunkt.

14. UPPSÄGNING:

Din tillgång till och användning av denna webbplats, vilket omfattar lösenordsskyddad tillgång till webbplatsen, kan ändras, begränsas eller avslutas av Allergan via ett meddelande med omedelbar verkan när som helst och med eller utan orsak.

15. UTESLUTANDE:

Om någon del av dessa villkor av någon anledning skulle ogiltigförklaras av behörig domstol, kommer detta inte att påverka giltigheten av resterande del av villkoren. Alla resterande delar ska fortsätta att gälla som om den ogiltiga delen av villkoren hade uteslutits.

16. ÄNDRINGAR:

Allergan förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats och villkoren som styr webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Du kommer att vara bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna webbplats för att läsa igenom de gällande villkoren.

GÄLLANDE LAG OCH DOMSRÄTT:

Denna webbplats styrs av gällande lagar och regleringar i Sverige. Du samtycker till att domstolarna i Sverige ska ha domsrätt över eventuella tvister eller krav i samband med ditt bruk av denna webbplats. Denna webbplats är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige, även om personer bosatta utanför Sverige kan besöka webbplatsen.