Våra användarvillkor

Villkor och bestämmelser

Webbplatsen tillhör Allergan Limited (hädanefter kallat ”Allergan”). Informationen på denna webbplats är endast avsedd för information och utbildning, och är inte avsedd att användas i stället för rådgivning från plastikkirurg eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Läs och granska dessa villkor och bestämmelser noggrant före åtkomst till eller användning av denna webbplats. Genom åtkomst till eller användning av denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor och bestämmelser.

ANVÄNDNING

Du ska använda denna webbplats på ett sätt som överensstämmer med alla eventuella tillämpliga lagar, lagstiftning, regler och föreskrifter. Om du överträder någon av restriktionerna i dessa villkor samtycker du till att hålla Allergan skadeslöst för varje förlust, kostnad eller skada, inklusive rimliga juridiska kostnader, som Allergan kan ådra sig i samband med eller till följd av denna överträdelse.

INGET ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING

Informationen på denna webbplats är endast avsedd som en allmän vägledning. Den är inte avsedd att utgöra en offert eller ett erbjudande som rör produkt eller tjänst som tillhandahålls av Allergan eller av bolag som är närstående eller relaterat till Allergan.

INGA GARANTIER

Du godtar att denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgång. I största möjliga utsträckning som medges av tillämplig lag utesluter Allergan alla garantier vad gäller godtagbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, frihet från datorvirus och frihet från intrång i tredje parts rättigheter, i fråga om webbplatsen.

RISK

Du bär själv hela risken vad gäller kvalitet, resultat och användning av denna webbplats. All kommunikation, meddelanden och övrig information som erhållits genom användning av denna webbplats tas emot på egen risk, och du bär det fulla ansvaret för de eventuella förluster du kan lida i samband med användningen av webbplatsen. Allergan kontrollerar inte meritförteckningar för konsulter och uppgifter om läkarmottagningar, och godtar heller inget ansvar för innehållet i dessa meritförteckningar och i dessa uppgifter.

UNDANTAG FRÅN ANSVARSSKYLDIGHET

Allergan ska inte bära något ansvar för direkt eller indirekt, särskild, tillfällig eller indirekt förlust av vinster, intäkter, avtal eller goodwill till följd av webbplatsens tillgänglighet eller avbrott på grund av arbetsnedläggelse, datorfel, datorvirus, dataförlust eller i något annat avseende till följd av användningen av webbplatsen. I den största möjliga utsträckning som medges av gällande lag avsäger sig Allergan allt ansvar för felaktigheter eller utelämnade uppgifter i information, material eller funktioner på denna webbplats liksom allt ansvar för försummelse. Inget i dessa villkor ska utesluta vårt skadeståndsansvar vid dödsfall eller personskada till följd av vår egen försummelse eller till följd av falsk framställning från Allergan.

MEDICINSK INFORMATION

Allergan erbjuder inga medicinska eller liknande yrkesmässiga tjänster eller råd på denna webbplats, och den givna informationen är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning från läkare. Om du har önskemål om eller behov av dylika tjänster eller av rådgivning, eller ett uppkommet eller befintligt medicinskt tillstånd, ska du rådgöra med en professionell vårdgivare.

BORTTAGNING AV MATERIAL SOM PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN

Även om Allergan inte medger något ansvar för övervakning eller redigering av material som publicerats på webbplatsen, förbehåller sig Allergan rätten att vidta lämpliga åtgärder genom att redigera eller vid behov ta bort publicerat material, ifall Allergan skulle uppmärksammas på olämpligt publicerat material.

ÄREKRÄNKNING/UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Du får inte publicera något ärekränkande, stötande, smädligt, hotfullt, stötande eller olagligt material på denna webbplats, och du får inte publicera någon information eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat utan rättighetsinnehavarens medgivande.

UPPHOVSRÄTTSLIG LICENSFÖRSÄKRAN

Genom att publicera material, försäkrar och intygar du att du innehar upphovsrätten till detta material eller har fått tillstånd från rättighetsinnehavaren. Dessutom beviljar du Allergan och webbplatsens övriga användare en icke-exklusiv rätt att visa, kopiera, publicera, distribuera, överföra, skriva ut och använda denna information samt övrigt material.

UPPHOVSRÄTT PÅ DENNA WEBBPLATS

Upphovsrätten till materialet på denna webbplats ägs av eller licensieras till Allergan och skyddas av de svenska upphovsrättslagarna, internationella upphovsrättsliga överenskommelser och eventuella andra tillämpliga lagar som rör upphovsrätt och immaterialrätt. Du har tillstånd att ladda ned en kopia av materialet på webbplatsen till en dator, enbart för personlig och icke-kommersiell användning, men du får inte avlägsna någon anmärkning som rör varumärke, upphovsrätt eller annan äganderätt. Utöver vad som uttryckligen medges ovan ska inget häri tolkas som ett medgivande av licens eller rättighet till upphovsrätt som tillkommer Allergan.

VARUMÄRKEN

Alla varunamn, logotyper eller tjänster som förekommer på denna webbplats, och som betecknas antingen med ® eller ™ eller förekommer i en teckenform som avviker från den omgivande texten, utgör varumärken ägda eller licensierade av Allergan eller våra närstående bolag, såvida det inte uttryckligen anges att de ägs av annan juridisk person. Du är förbjuden att använda dessa varumärken, såvida inte detta uttryckligen medges av dessa villkor och bestämmelser, eller av särskilt skriftligt medgivande från Allergan, eller i syfte att identifiera Allergans produkter och tjänster. Presentation på webbplatsen, av varumärke som inte ägs av oss, förutsätter inte att licens har beviljats av innehavaren. Inga varumärkesintrång är avsedda och ingen antydan görs om att varumärkets ägare skulle förespråka Allergans produkter eller tjänster. Att Allergan visar varumärket innebär på motsvarande sätt inte att varumärkets ägare erkänner eller godkänner dess webbplats, produkter och/eller dess tjänster.

SEKRETESS OCH PERSONLIG INTEGRITET

Dina personuppgifter kommer inte utan ditt medgivande att överlämnas till tredje part, exempelvis direktmarknadsföringsbyråer. Allergan följer den allmänna dataskyddsförordningen, och alla personuppgifter som frivilligt överlämnas till Allergan via denna webbplats ska behandlas i enlighet med förordningen.

HYPERLÄNKAR

Hyperlänkar gör det möjligt att nå andra webbplatser på internet vilka inte ägs av Allergan. Allergan förespråkar inte, genom att tillhandahålla dessa länkar, på något sätt innehållet på annan webbplats som länkats till denna webbplats. Allergan medger heller inget ansvar för sådant innehåll. Allergan ska inte ha något ansvar vad gäller material som hyperlänkats till vår webbplats, vilket kan vara vilseledande, felaktigt, ärekränkande, hotfullt, oanständigt eller på annat sätt är i bristande överensstämmelse med vid varje tid gällande föreskrifter.

UPPSÄGNING

Din åtkomst till och användning av denna webbplats, inklusive eventuell lösenordsskyddad åtkomst till webbplatsen, kan när som helst och av vilken anledning som helst ändras, begränsas eller sägas upp av Allergan med omedelbar verkan.

BESTÄNDIGHET

Om någon del av dessa villkor av någon anledning förklaras ogiltiga av behörig domstol, kommer detta inte att påverka giltigheten för någon kvarvarande del av villkoren. Varje sådan kvarvarande del ska förbli i full kraft, så som om den ogiltiga delen av villkoren hade undanröjts.

ÄNDRINGAR

Allergan förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande förändra webbplatsen och de villkor och bestämmelser som reglerar dess användning. Du ska vara bunden av varje sådan ändring och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella villkoren och bestämmelserna.

GÄLLANDE LAG OCH DOMSRÄTT

Denna webbplats omfattas av de lagar och föreskrifter som är gällande i Sverige. Du samtycker till att domstolarna i Sverige ska ha domsrätt över varje tvist eller anspråk som rör din användning av denna webbplats. Webbplatsen är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige, även om den är åtkomlig för användare utanför Sverige.